Kategori Arşivleri: Tüp Bebek devlet

Tüp Bebek SSK

Tüp Bebek için gerekli sağlık yardımları bazı koşulların gerçekleşmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
Evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla ( birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması) ; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler, belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde SGK tarafından karşılanmaktadır. Buna göre;

* Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
* 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,
* Uygulamanın yapıldığı merkezin SGK ( SSK ) ile sözleşmeli olması,
* En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,
* Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
gerekiyor. Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 40 yaşından gün almış olması durumunda, tüp bebek tedavisine ait bedeller, tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi SGK tarafından karşılanmaz.
Tüp bebek tedavi bedellerinin ödenebilmesi için tedavi uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.

Sağlık kurulu raporu;
Tüp bebek tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgileri, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kaçıncı deneme olduğu, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir. Sağlık kurulu raporunda erkek ve/ veya kadın faktörü belirtilecektir.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

Emekli sandığına bağlı iseniz, kumrunuzun sağladığı haklardan yaralanabilmek için, Üniversite hastaneleri veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinden “tüp bebek uygunluk “ raporu almanız gerekmektedir. Raporu almaya hak kazandığınız taktirde, tedavinizin 1.123 YTL lik kısmını kurumunuzdan alma hakkı doğmaktadır. Yapılan tüp bebek işlemlerinden sonra ,” tüp bebek uygunluk raporu” , merkezlerde tedavi gördüğünüze dair “epikriz” ve “sevk “inizle kurumunuza başvurduğunuzda, 1.123 YTL lik miktar size belirli bir zaman sonra, kabul edildiği taktirde, geri ödenecektir. Ayrıca tedavi sırasında erkekten ameliyat ile sperm elde edilmesi gerektiği durumlarda Mikro – TESE ameliyatının 600 YTL lik bölümü kurumunuz tarafından karşılanacaktır.
İlaç raporunuzun da olması halinde ilaç bedelinizin yüzde 80 lik kısmını da Emekli Sandığı ödeyecektir.

En doğru ve güncel bilgilere sağlık bakanlığının web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tüp Bebek İrtibat Bürosu Genelgesi 2004 / 68

arihi:10.05.2004 Sayısı:2004/68-5040-9216-1941

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü

ANKARA

Sayı : B100AÇS0110000/5040-9216-1941
Konu :Tüp Bebek İrtibat Bürosu Hk. Genelge

……………… VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004 / 68

Bazı özel Üremeye Yardımcı Tedavi (tüp bebek) Merkezlerinin, halen faaliyetlerini sürdürdükleri illerin dışında, kendi kuruluşlarına bağlı olmak üzere tüp bebek irtibat büroları açtıkları veya açma hazırlıkları yaptıkları tespit edilmektedir.

Bilindiği üzere, ÜYTE Merkezleri Yönetmeliğinin 4. Maddesine göre Özel ÜYTE Merkezleri, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait tedavi müesseseleridir. Yine 19.2.1960 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8. Maddesinin 1. fıkrasında da, “tabiplik ve diş tabipliği meslekleri ve tedavi müesseselerine ticari bir veçhe verilemez hükmü; 2. fıkrasında da “tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup her ne surette olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamaz” hükmü mevcuttur.

Ayrıca, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’ nun 64. Maddesinde de, “ücret ve herhangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere 3 aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, tedavi müesseselerine ticari bir veçhe verilemeyeceği gibi, bu müesseselerin reklamı da yapılamaz. Ayrıca tabiplere ve dolayısıyla tababet icra eden müesseselere, bir menfaat karşılığında aracılık yapmak kanunen yasaklanmış bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ilinizde ÜYTE (Tüp bebek) İrtibat Bürosu adı altında herhangi bir kuruluşun faaliyetine izin verilmemesi ve herhangi bir tereddüt halinde keyfiyetin Bakanlığa bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

Tedavi yardımına ilişkin giderler bakımından

2005 Mali Yılı, tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı&39;nın “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde sayılan ( yeşil kart sahibi kimseler dahil) kişilerden evli olanların kendisinin ve/veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiği, hem erkek hem de kadın hastalar için Talimatın 10.3.2. maddesinde ayrı ayrı belirlenmiş kriterler dikkate alınarak; üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek
resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir. 2-Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan sigortalı hastaların tüp bebek tedavisine ilişkin giderlerinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanabilmesi, ancak bu kuruluşların Talimat hükümlerine uygun olarak kendi mevzuatlarına göre bu konuda düzenleme yaparak yürürlüğe koymaları halinde mümkün olabilecektir.

Talimatın yayımı tarihinden önce tüp bebek tedavisi başlatılmış kişiler bakımından

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 09.02.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Talimatın tüp bebek tedavisine ilişkin uygulama ve geri ödeme esaslarım düzenleyen 10.3. maddesinin ilgili hükümlerinde; tüp bebek tedavisini gerektiren kriterler kadın ve erkek hastalar için ayrı ayrı belirlenerek, bu hususların eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinden alınacak resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi hükme
bağlanmıştır.
Bu durumda, Talimat ile esasa bağlanan prosedürün,09.02.2005 tarihinden önce tüp bebek tedavisi yaptırmış veya bu tarihten önce tüp bebek tedavisine başlamış hastalar için geriye dönük olarak işletilmesi mümkün olamayacağından bu durumdaki kişilerin tüp bebek tedavisi neticesinde doğan giderlerinin Talimat kapsamında Devlet bütçesinden karşılanması mümkün olamayacaktır.
Bu nedenle, tüp bebek tedavisine ait giderlerin karşılanmasında Talimatın yayım tarihi olan 09.02.2005 tarihi ve sonrası esas alınacaktır.

Kadın hastanın yaşı bakımından

Talimatın 10.3.1. maddesinin son fıkrasında; tüp bebek işleminin, kadın hastanın 40 (kırk) yaşma kadar olan yaşam süresi içerisinde en fazla üç uygulama (siklus) ile sınırlı olmak üzere yapılabileceği öngörülmüştür.Buna göre Bakanlıktan ruhsatlı bir tüp bebek merkezine tüp bebek tedavisi için başvuran kadın hastanın, bu merkeze müracaatı tarihinde kırk yaşını
aşmamış olması gerekir.Kırk yaşını aşan hastalar için tüp bebek tedavisi görmesinin gerekli olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse dahi, bu tedaviye ait giderleri Devlet bütçesinden karşılanmayacaktır. Örnek olarak; 15 NİSAN 1965 doğumlu olan bir kadın hastanın, tüp bebek tedavisi ile ilgili tedavi yardımından yararlanabilmesi için, tüp bebek
tedavisine ilişkin müracaatım 15 NİSAN 2005 tarihinde veya bu tarihten önce yapmış olması gerekir.