Tüp Bebek İrtibat Bürosu Genelgesi 2004 / 68

arihi:10.05.2004 Sayısı:2004/68-5040-9216-1941

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü

ANKARA

Sayı : B100AÇS0110000/5040-9216-1941
Konu :Tüp Bebek İrtibat Bürosu Hk. Genelge

……………… VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004 / 68

Bazı özel Üremeye Yardımcı Tedavi (tüp bebek) Merkezlerinin, halen faaliyetlerini sürdürdükleri illerin dışında, kendi kuruluşlarına bağlı olmak üzere tüp bebek irtibat büroları açtıkları veya açma hazırlıkları yaptıkları tespit edilmektedir.

Bilindiği üzere, ÜYTE Merkezleri Yönetmeliğinin 4. Maddesine göre Özel ÜYTE Merkezleri, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait tedavi müesseseleridir. Yine 19.2.1960 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8. Maddesinin 1. fıkrasında da, “tabiplik ve diş tabipliği meslekleri ve tedavi müesseselerine ticari bir veçhe verilemez hükmü; 2. fıkrasında da “tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup her ne surette olursa olsun, yazılarında kendi reklamını yapamaz” hükmü mevcuttur.

Ayrıca, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’ nun 64. Maddesinde de, “ücret ve herhangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere 3 aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, tedavi müesseselerine ticari bir veçhe verilemeyeceği gibi, bu müesseselerin reklamı da yapılamaz. Ayrıca tabiplere ve dolayısıyla tababet icra eden müesseselere, bir menfaat karşılığında aracılık yapmak kanunen yasaklanmış bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ilinizde ÜYTE (Tüp bebek) İrtibat Bürosu adı altında herhangi bir kuruluşun faaliyetine izin verilmemesi ve herhangi bir tereddüt halinde keyfiyetin Bakanlığa bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar